Brackets

Season 2 Single Elimination -

Round 4:

 • Dashz
  BYE
 • RaptorRitter13 6
  madmanrambler 3
 • MOTF - Luke
  BYE
 • Ellis-swlegioncommand 7
  Clontroper5 3
 • TowerNumberNine
  BYE
 • STABCastBen 3
  Jacen007 2
 • Barrur(mance rayder)
  BYE
 • Nicky Myland 8
  FreakyFingerz 0
 • Orkimedes
  BYE
 • Nerfley 2
  Garnanana 5
 • Thomas
  BYE
 • Chapliyn 4
  Starscream 3
 • R1H4
  BYE
 • Comrade Artyom 5
  Kenotooth 3
 • Endless
  BYE
 • bgmoore 4
  Beez 5
 • Dashz 3
  RaptorRitter13 7
 • MOTF - Luke 2
  Ellis-swlegioncommand 3
 • TowerNumberNine 4
  STABCastBen 4
 • Barrur(mance rayder) 1
  Nicky Myland 2
 • Orkimedes 5
  Garnanana 7
 • Thomas 2
  Chapliyn 3
 • R1H4 4
  Comrade Artyom 3
 • Endless 1
  Beez 2
 • RaptorRitter13 0
  Ellis-swlegioncommand 5
 • TowerNumberNine 8
  Nicky Myland 2
 • Garnanana 2
  Chapliyn 2
 • R1H4 4
  Beez 0
 • Ellis-swlegioncommand 2
  TowerNumberNine 3
 • Garnanana 3
  R1H4 2
 • TowerNumberNine 2
  Garnanana 0